Doelstelling
 

HAP-NL heeft als doel het (doen) verzamelen, analyseren, ontwikkelen en verspreiden van kennis met betrekking tot psychodiagnostiek en psychotherapeutische behandeling (met name EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing) van getraumatiseerde slachtoffers van bijvoorbeeld gewapende conflicten, oorlogen of natuurrampen alsmede het overbrengen van deze kennis aan professionele hulpverleners in landen of gebieden waar die kennis niet onmiddellijk aanwezig is. Daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

HAP-NL tracht haar doel te bereiken door:

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.